СТАТУТ УДРУЖЕЊА                                                           

      На основу чл.10 Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске (''Сл. гласник   Републике Српске'' број: 52/2001), а у вези са чл. 25 Статута, Удружења ветерана и бораца ''ОРЛОВИ'', Скупштина Удружењa ветерана и бораца ''ОРЛОВИ'' из Бања Луке на   сједници одржаној 24. 03. 2018. године,             д о н и ј е л а   ј е:

 С Т А Т У Т 


 I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 1.

    Статутом Удружења ветерана и бораца ''ОРЛОВИ'' Бања Лука (у даљем тексту:   Удружење ''ОРЛОВИ'') уређује се питање назива и сједишта удружења, правни положај и   заступање, права, обавезе и овлаштења, програмски циљеви и задаци, чланство,   финансирање, престанак рада и друга питања од интереса за рад Удружења ''ОРЛОВИ''.

 Члан 2.

    Удружење ''ОРЛОВИ''је друштвена организација ветерана, бораца, ратних војних   инвалида, заробљених бораца одбрамбено ослободилачких ратова српског народа са   подручја земаља насталих распадом СФРЈ

 Члан 3.

    Удружење ''ОРЛОВИ'' је невладина, нестраначкаи интересна организација чије се организовање, програмски циљеви и дјеловање заснива на демократским принципима.
    Удружење ''ОРЛОВИ'' је самостална организација која има своју имовину, изграђену организациону структуру, дефинисане унутрашње односе, своја статусна обељежја и начин свог дјеловања.
Удружење „Орлови“ ради остваривања или унапређења неког заједничког или општег интереса или циља, а у складу са Законом може формирати савез удружења која имају исте или сличне програмске циљеве или ући у такав савез. Односно Скупштина може донијети одлуку у уласку нових организационих јединица у састав Удружења “Орлови“.

II - НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ

Члан 4.

Удружење ''ОРЛОВИ'' дјелује под називом: Удружење ветерана и бораца ''ОРЛОВИ'' Бања Лука. Скраћени назив је: У В и Б ''ОРЛОВИ'' Бања Лука.
Сједиште удружења је Бања Лука.

III – ПОЛОЖАЈ, ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ


Члан 5.

    Удружење ''ОРЛОВИ'' има својство правног лица,са правима и обавезама утврђеним овим Статутом.

Члан 6.

    Удржење ''ОРЛОВИ'' заступа и представља предсједник Управног одбора. Удружење ''ОРЛОВИ''може да заступа и друго лице на основу датог писменог овлаштења од стране предсједника Управног одбора, а у складу са овим Статутом.

Члан 7.

    Удружење ''ОРЛОВИ'' има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика, пречника 35 мм по рубу исписаним текстом, ћириличним и латиничним писмом.
    Штамбиљ је правоугаоног облика, димензије 60 х 35 мм уредовима водоравно исписаним текстом ''Удружење ветерана и бораца ''ОРЛОВИ'' Бања Лука, број и датум, као и други текст који ближе одређује његову намјену.

Члан 8.

    Начин руковања, чувања и уништавања печата и штамбиља одређује се одлуком коју доноси Управни одбор удружења ''ОРЛОВИ''.

Члан 9.
 
    Удружење ветерана и бораца ''ОРЛОВИ'' Бања Лука има свој жиро рачун (конвертибини и девизни) преко кога води своје материјално - финансијско пословање.

IV –  ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ


Члан 10.

Програмски циљеви и задаци Удружења ''ОРЛОВИ'' су:
* заштита права и интереса ветерана, бораца, инвалида, жртава рата и породица погинулих, заробљених и несталих бораца;
* пружање информација и стручних упустава за потпуније и ефикасније остваривање припадајућих права;
* афирмација истине  о одбрамбено-ослободилачком карактеру рата,
* борба за очување трајног мира овјереног Дејтонским мировним уговором,
* пружање подршке и сарадња са свим институцијама које се баве искорјењивањем корупције, организованог криминала и тероризма;
* оснивање спортских и рекреативних клубова;
* очување породице, традиције и културе српског народа;
* инсистирање на законском стварању услова за: 
а) здраствену заштиту и рехабилитацију, 
б) штедно-кредитну стамбену изградњу, 
в) животно осигурање чланова удружења,
г) афирмација хуманитарних и социјалних активности чланова удружења,
д) међународна сарадња са сличним удружењима широм свијета.


V – ЧЛАНСТВО


Члан 11.

    Чланство у Удружењу ''ОРЛОВИ''  стиче се потписивањем приступнице од стране лица са статусом: ветерана, ратног војног инвалида и заробљеника и борца одбрамбено ослободилачких ратова српског народа.
Пуноправним чланом удружења могу постати потомци ветерана и бораца, као и симпатизери удружења који потпишу приступницу.

Члан 12.

    Права члана Удружења ''ОРЛОВИ'' су:
* да активно учествује у раду Удружења,
* да бира и буде биран у органеУдружења,
* да буде редовно информисан о свим активностима Удружења,
* да остварује своја права којаму припадају у складу са актима Удружења,
* да добровољно иступи из Удружења ''ОРЛОВИ'',
* да остварује своја друга права утврђена статутом.
Члан 13.

    Члану Удружења ''ОРЛОВИ'' може престати чланствоу Удружењу:
* иступањем из Удружења ''ОРЛОВИ'' и
* искључењем

Члан 14.

    Иступањем из чланства Удружења ''ОРЛОВИ'' добровољно се врши  на бази поднесеног писменог захтјева.
Члан 15.

    Искључење члана Удружења ''ОРЛОВИ'' врши се кад он дјелује супротно ставовима Удружења ''ОРЛОВИ'' или кад не извршава своје обавезе, а на основу проведеног поступка.

Члан 16.

    Обавезе члана Удружења ''ОРЛОВИ'' су:

* да дјелује у раду у складу са Статутом и програмским активностима Удружења,
* да чува свој углед и углед Удружења ''ОРЛОВИ'',
* да редовно плаћа чланарину


VI – ОРГАНИЗОВАЊЕ


Члан 17.
    
    Организовање чланова Удружења ''ОРЛОВИ'' по правилу заснива се на територијалном принципу.
Удружење ''ОРЛОВИ'' може оснивати: подружнице, клубове, канцеларије и друге организационо - правне облике у сагласности са овим Статутом.
    
Члан 18.

    Дужина мандата у Удружењу ''ОРЛОВИ'' траје четири (4) године уз могућност продужења за исти период.

Члан 19.

    Чланови Удружења ''ОРЛОВИ'' изабрани у органе Удружења могу поднијети оставку на изабрану дужност прије истека времена на који су изабрани.
    У случају подношења оставке или опозива бира се други представник на начин и по поступку утврђеним овим Статутом.

Члан 20.

    Поступак и начин провођења избора уређује се посебном Одлуком скупштине Удружења ''ОРЛОВИ''
    Ванредни избори у Удружењу проводе се у складуса одлуком Скупштине Удружења ''ОРЛОВИ''.
Члан 21.

    За правоснажно одлучивање у органима Удружења ''ОРЛОВИ'' потребно је присуство надполовичне већине, а правоснажне су оне одлуке за које је гласала надполовична већина присутних чланова.


VII – ОРГАНИ УДРУЖЕЊА 

Члан 22.

    Органи Удружења ''ОРЛОВИ'' су:

-    Скупштина,
* Управни одбор,
* Надзорни одбор

Члан 23.

а) СКУПШТИНА

    Скупштина Удружења ''ОРЛОВИ'' је највиши орган одлучивања у Удружењу ''ОРЛОВИ'' са укупним бројем 45 чланова.

Члан 24.
    
Пословником о раду Скупштине ''ОРЛОВИ'' ближе се одређују питања:
- рада и унутрашња организација, начин остваривања права и дужности радних тијела, програмирање, јавност рада, сарадња са другим органима и друга питања од значаја за рад Скупштине.

Члан 25.

Скупштина Удружења ''ОРЛОВИ'':

* доноси Статут удружења,
* доноси одлуку о расписивању избора,
* бира чланове Управног одбора удружења,
* бира предсједавајућег и подпресједавајуће Скупштине удружења,
* бира чланове Надзорног одбора удружења,
* доноси програм свог рада,
* доноси пословник о свом раду,
* анализира питања остваривања програмских основа удружења,
* додјељује признања из своје надлежности члановима удружења,
* врши и друге послове утврђене овим Статутом.
Скупштина функционише кроз пет (5) одбора, са по четири (4) члана:
* одбор за очување истине о отаџбинском рату,
* одбор за финансије и маркетинг,
* одбор за правну помоћ,
* одбор за социјалну заштиту и запошљавање,
* одбор за спорт, рекреацију и рехабилитацију.


б) УПРАВНИ ОДБОР


Члан 26.

    Управни одбор удружења је извршно - оперативни орган Удружења ''ОРЛОВИ''.
Управни одбор удружења има једанест (11) чланова.
Из реда чланова Управног одбора бира се предсједник, замјеник предсједника и секретар.

Члан 27.

    У извршењу својих задатака Управни одбор удружења:

* врши све послове везане за остваривање програмских циљева и задатака које утврди скупштина,
* доноси програм свог рада,
* доноси финансијски план и одговоран је за његово извршење,
* доноси пословник о свом раду,
* непосредно сарађује са државним органима и институцијама,
* даје предлоге и мишљења надлежним органима,
* обезбјеђује услове за стварање банке података својих чланова,
* усваја завршни рачун,
* обезбјеђује услове и средства за издавање гласила Удружења ''ОРЛОВИ'',
* обавља и друге послове утврђене Статутом удружења.

Члан 28.

    Предсједник Управног одбора удружења ''ОРЛОВИ'' у  оквиру права и дужности:
* сазива сједнице Управног одбора и истим пресједава,
* извршава Одлуке и ставове Скупштине и Управног одбора,
* Проводи политику коју утврди Скупштина и Управни одбор,
* врши и друге послове који му  буду стигли у надлежност.

Члан 29.

    Пословником о раду Управног одбора ближе се утврђује:
Права и дужности чланова Управног одбора, организација, програмирањее и усклађивање рада, однос унутар скупштине и Управног одбора, сарадња са другим органима и организацијама, као и друга питања од значаја за рад Управног одбора.


в) НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 30.

    Надзор над материјално–финансијским пословањем Удружења ''ОРЛОВИ'' врши Надзорни одбор.
Надзорни одбор има три (3) члана.
Одбор из свог састава бира предсједника.
Надлежност, права, обавезе и овлаштења Надзорног одбора утврђују се Пословником о раду Одбора.


VIII - ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ


Члан 31.

Лице овлаштено за заступање и представљање удружења  ''ОРЛОВИ'' је предсједник Управног одбора.

Члан 32.

    Број мандата предсједника Управног одбора Удружења ''ОРЛОВИ'' није ограничен, Скупштина потврђује мандат сваке четири године.
Члан 33.

    Предсједник Управног одбора, заступа и представља Удружење ''ОРЛОВИ'' према трећим лицима.

Члан 34.

Предсједника Управног одбора удружења ''ОРЛОВИ'' у одсутности замјењује замјеник предсједника, који у том случају има сва овлаштења која произилазе из чл. 28. овог Статута.

IX – СРЕДСТВА ЗА РАД УДРУЖЕЊА

Члан 35.

    Удружење ''ОРЛОВИ'' обезбјеђује и стиче финансијска средства од:
* уписнине,
* чланарине,
* разних донација,
* прилога и донација која грађанско-правна лица издвајају за дјелатност удружења,
* допунских средства од дјелатности којом се стиче добит, једино ако стицање добити није основни статутарни циљ удружења,
* и других извора у складу са Законом.

Члан 36.

    Висину уписнине и чланарине одређује и усклађује Управни одбор удружења посебним одлукама, односно актима.

Члан 37.

    Удружење ''ОРЛОВИ'' доноси финансијски план (са приходима и расходима) за сваку годину. Приходи и расходи у финансијском плану морају бити уравнотежени.

Члан 38.

    Финансијско пословање удружења ''ОРЛОВИ'' обавља се у складу са важећим позитивним законским прописима.
Члан 39.

    Финансијско пословање Удружења ''ОРЛОВИ'' искључиво се обавља преко жиро рачуна при некој од пословних банака које послују на простору БиХ (РС).
    
Члан 40.

    Средствима Удружења ''ОРЛОВИ'' управља Управни одбор у оквиру финансијског плана.
    Финансијски план доноси Управни одбор удружења за сваку текућу годину, а финансијске документе потписује предсједник Управног одбора удружења као наредбодавац или неки од чланова којег Управни одбор удружења посебном одлуком именује као наредбодавца

Члан 41.

    Удружење ''ОРЛОВИ'' не може преузимати финансијске и друге обавезе изнад властитих финансијских могућности.
Стално праћење остваривања финансијског плана врши се разматрањем финансијских извјештаја.

Члан 42.

    Управни одбор удружења ''ОРЛОВИ'' може донијети поједине правилнике и друге опште акте, којима се ближе уређује начин стицања и вођења финансијских послова.

X – ЈАВНОСТ РАДА И ИНФОРМИСАЊА

Члан 43.

    Јавност рада органа и тијела обезбјеђује се:
* јавним одржавањем сједница,
* информисањем чланова,
* одржавањем конференција за штампу,
* објављивањем значајних информација у средствима информисања,
* јавним иступањем својих чланова у средствима информисања.

Члан 44.

    Надлежни органи удружења могу донијетиодлуку о издвајању редовног или повременог билтена за јавност.


XI – ДОНОШЕЊЕ, ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 45.

    О доношењу измјена или допуна важећег Статута одлучује Скупштина удружења на приједлог Управног одбора осим првог Статута, који доноси оснивачка скупштина, двотрећинском већином укупног броја чланова скупштине.

XII – ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 46.

    Удружење ''ОРЛОВИ'' може престати са радом на основу Одлуке скупштине удружења или на основу одлуке надлежног органа у складу са Законом.

Члан 47.

    У случају престанка рада удружења, Извршни одбор ће послати ликвидатора. Средства која преостану након измирења обавеза, дистрибуират ћесе пропорционално члановима удружења у складу са просјечном чланарином плаћеном од стране сваког члана у току двије (2) предходне године.


XIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 48.

Појединци, поштоваоци протеклих ослободилачких ратова српског народа могу бити почасни чланови и симпатизери Удружења ''ОРЛОВИ'' на начин и по поступку утврђеним овим Статутом.

Члан 49.
    
    Тумачење Статута и одредби Статута даје орган који га усваја.

Члан 50.

    Све што није регулисано одредбама овог Статута регулисат ће се правилима и другим актима у складу са Статутом.
Члан 51.

    Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране скупштине.


Број: 2-3/18

Бања Лука, 24. марта 2018. године


ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бруић Мићо